POLÍTICA DE PRIVACITAT

CONSTRUCCIONES Y MONTAJES PERGAR, S.L. és la responsable del tractament i de conformitat amb allò establert al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals, garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades pels seus clients

CONSTRUCCIONES Y MONTAJES PERGAR, S.L. informa que les dades personals facilitades a través dels formularis d'aquesta Web o mitjançant missatges de correu electrònic, seran incorporades a uns tractaments de CONSTRUCCIONES Y MONTAJES PERGAR, S.L. i seran tractats de manera informatitzada i en paper.

Mitjançant l'enviament dels formularis existents en aquesta Web així com a través de les comunicacions que ens puguis dirigir per altres mitjans de contacte, el remitent ens proporciona les seves dades personals de forma lliure i voluntària per ser inclòs en un tractament per subministrar-lo la informació sol·licitada als formularis o subscripcions.

En cas que l'usuari decideixi emplenar algun formulari d'aquest lloc web on es demanin dades de caràcter personal se li informa que CONSTRUCCIONES Y MONTAJES PERGAR, S.L. adoptarà les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les dades subministrades per evitar alteracions, pèrdues, tractaments o accessos no autoritzats, d'acord amb l'estat actual de la tecnologia i d'acord amb allò establert per la normativa vigent.

CONSTRUCCIONES Y MONTAJES PERGAR, S.L. no obstant això, no pot garantir l'absoluta inexpugnabilitat del sistema, la xarxa d'accés, Internet i, per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents per part de tercers.

El lloc web conté enllaços a llocs web de tercers amb polítiques de privadesa alienes a la de CONSTRUCCIONES Y MONTAJES PERGAR, S.L. que vostè podrà decidir si accepta o no quan hi accedeixi.

L'usuari respondrà en qualsevol cas de la veracitat de la informació subministrada i es fa responsable de comunicar a CONSTRUCCIONES Y MONTAJES PERGAR, S.L. qualsevol modificació sobre aquesta, quedant CONSTRUCCIONES Y MONTAJES PERGAR, S.L. exempta de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.

La informació sobre finalitat, legitimació, conservació i comunicacions del tractament són:

  • Usuaris web: servir com a suport d'informació a la gestió de les comunicacions i les relacions comercials per via electrònica. Quant a la legitimació del tractament, estarà regulada pel consentiment de l'afectat i per l'interès legítim del responsable. Les dades proporcionades es conservaran fins i tot per donar suport a la seva sol·licitud, la revocació del consentiment o durant els anys necessaris per complir les obligacions legals. L'empresa no cedirà dades llevat d'obligació legal.
  • Tractament de clients: prestar-los el servei sol·licitat i la gestió administrativa i de facturació dels clients. Quant a la legitimació del tractament, estarà regulada pel RD de 22 d'agost de 1885 pel qual es publica el Codi de comerç. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant un termini de 6 anys a partir de la darrera confirmació dinterès. L'empresa podrà cedir les dades a tercers com ara administració tributària, bancs, caixes d'estalvi i caixes rurals i organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable. El fet de no facilitar aquestes dades personals implicaria no poder donar compliment a la prestació de la finalitat descrita i informada.

Si ho desitja pot adreçar-se a CONSTRUCCIONES Y MONTAJES PERGAR, S.L., domiciliada a Ctra. Gral. del Rosario, 33, P.I. Unión Azufrera, N. 47, 38108 de Taco Barranco Grande (S. Cruz de Tenerife), Espanya, amb una còpia de DNI o document acreditatiu equivalent per tal d'exercir els drets següents:

  • Dret d'accés: dret a obtenir confirmació sobre si CONSTRUCCIONES Y MONTAJES PERGAR, S.L. està tractant dades personals que li concerneixen i, en aquest cas, accedir-hi.
  • Dret de portabilitat: dret a rebre les dades personals que ens hagi facilitat en un format estructurat dús comú i llegible, així com a transmetre-ho a una altra entitat.
  • Dret de rectificació: dret a sol·licitar la rectificació de les dades quan siguin inexactes.
  • Dret de supressió: dret a sol·licitar la supressió de les dades quan ja no siguin necessàries per als fins que van ser facilitats al seu moment.
  • Dret d'oposició: dret a oposar-te al tractament de les dades personals. CONSTRUCCIONES Y MONTAJES PERGAR, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims o en lexercici de possibles reclamacions.
  • Dret a la limitació del tractament: dret a sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades.

D'altra banda, si ho heu facilitat, tindreu dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment i el dret a reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Producte afegit a favorits
Producte afegit a la comparativa